Galia. mogus. Pinigas.

Galia. mogus. Pinigas.

Galia. Magikas odis. Visi norime b?ti galingi, galingesni, galingiausi. Norime valdyti, kovoti, ?veikti. Uverda kraujas m?stant, k? darytum, jei staiga taptum stipresniu negu visi aplinkiniai. Turb?t pasistengtum juos ?veikti, paalintum, eliminuotum, uvaldytum, pajungtum savo naudai. Klystu?

Juk jau vienus pergudravom ir ?rod?m savo. Prie kelet? t?kstantme?i? ?veik?me gyv?nus. Mes jau seniai maudom?s civilizacijos viesoje, o jie taip ir liko purvyne. Idiotai! Dabar ? juos i?rime i aukto kaip ? laukinius m?sgalius. Reguliuojame j? populiacij?, auginame narvuose, groim?s, ?dame j? m?s?, mediojame. O kakada lakst?me kartu kaip lygus su lygiu. Pra?jo tie laikai, umirome. Taip mogus elgiasi su ?veiktu konkurentu. Nat?ralu.

inai, mes galime visk?. Galime susikurti dievus, o jei ie ne?tiko galime juos nuudyti. Jei tr?ksta turto, galime atsispausdinti pinig?. Neturime kur gyventi nusilipdome b?st?. Nesugebame udirbti einame vogti. Esame stipr?s. Labai nor?tum?me, jog mus pa?ius garbint? kaip dievus. Nor?tum?me, jog neiot? ant rank?, ert? prabangiu ?dalu, glostyt? ir kasyt? nugar?. O kas dirbs, kas kurs gerov?? Negrai, juodiai, ?iurkos ir kit? r?i? gyvuliai, tik ne mes. Galingieji nedirba! Galingieji neskursta. Galingieji tik b?na galingi ir demonstruoja savo gali?. Kad visi bijot? ir paklust?.

Kad ir kaip beb?t? baisu, vis d?lto yra kai kas galingiau mogaus. Tai gamta. Kad ir kaip stengiam?s ji lieka ne?veikta, nepaabota. Spardosi padla. Ji netelpa ? m?s? planavimo ablonus su savo kitimu, paslaptimi ir didybe. ?das. Kod?l ji negali nusileisti galingajam mogui? Net dievai gimsta ir mirta d?l m?s?, o ji, matai, negali. Kod?l ji negali b?ti mogika? Mes j? sumoginsim, tikrai sumoginsim! Pamatysi.

Galia ir destruktyvumas. Rim?iau kalbant, mogaus galia visada yra destruktyvi. Kiekvienas galios vienetas yra proporcingas destrukcijos vienetui. Pavyzdiui, norint sukurti didel? versl?, reikia sulugdyti deimt ma?. Norint ?tvirtinti karin? ar ekonomin? dominavim? b?tina nuudyti kelet? t?kstan?i? varget?, kitaip nebijos ir nepaklus. Siekiant uauginti ekonomik? b?tina inaudoti pigias tre?i?sias alis. Norint igrainti kiem? trinkel?mis reikia pasisavinti kelet? kub? neatsinaujinan?io vyro, skaldos ir betono. Kurdami naikiname. Skatindami gali?, skatiname destrukcij?.

—-

Pinigas. Vos tap?s vyraujan?ia gyv?n? r?imi mogus suk?r? nuosavyb?s s?vok?. Mano kirvis, mano b?stas, mano moteris. Ilgainiui visas materialusis pasaulis buvo suskirstytas ? dalis nuosavyb?s vienetus. Norint disponuoti nuosavybe ikilo poreikis mobiliam vert?s vienetui. Taip atsirado pinigas.

Pinigas yra maytis galios simbolis. Ta?iau is simbolis neturi jokio ap?iuopiamo pagrindo, iskyrus pasitik?jim?, entuziazm? ir mogik? pasip?tim?. Tai kas mogika negali b?ti klaidu ir netikra! ?ia kaip meil? moteriai visi neka, bet niekas nemat?. Deja, i tikr?j? pasitik?jimas pinigu yra tik tu?ias e?lis kruvinais kratais.

Pinigo instrumentas leido auginti ekonomikas, nepagr?stai jas p?sti ir dauginti. Pinigo pagrindu buvo sukurta begal? turto, prigimdyta daugyb? vaik?, sukurtas globalumo reikinys. Kam visa tai reikalinga? ?ia svarbiausia mas?, nes tik ji vartoja, perka, daugina, tiki graia ateitimi ir taip savo tik?jimu palaiko pinigo egzistavim?.

Bent kiek ekonomikai iprus?s mogus suvokia, jog kiekvienas naujai sukurtas pinigas yra tiesiog praskolintas popier?lis. Jeigu tiesiogiai versime od? banknotas (angl. bank note) ? lietuvi? kalb? gausime od? banko popieriukas. Taigi banknotas yra tartum auksinis raktelis ? ateit?, ratelis, patvirtinantis ateities sandorio galimyb?.

Litas, doleris ar euras n?ra pagr?stas nei auksu, nei kitu realios vert?s ekvivalentu. I esm?s tai skolos ratelis, suteikiantis igalvot? gali?. Bet mes ia galia naudojam?s, aidiame ir, svarbiausia, tikime. Kod?l? Nes ?eidami ? bendruomen? ?sipareigojome taip elgtis vardan bendro igalvoto g?ro. O jei visuotiniu mastu sudvejotume pinigu, kaipmat i lamto maina sustot?. Ir v?l tekt? imti pl?g?, arkl? ir eiti dirbti real? darb? uuot perrain?jus dirbtinas vertes kompiuterio ekrane. N? vienas to nenori.. Apsaugok Viepatie.

Trumpai tariant, kiekvienas naujai atspausdintas pinigas t?ra nauja skola, turinti neigiam? poveik? mums patiems ir ateinan?ioms kartoms. Juk skolinam?s ? ateit?, nukeldami rizik? ? priek?. I esm?s leisdami naujus pinigus gaminame bomb? ateinan?iai kartai. Juk kakas tur?s padengti m?s? ?sipareigojimus ir ikopti vis? it? m?l?.

Baigiant reikia pasakyti, kad ne?manoma sukurti kako materialaus, kako materialaus nesunaikinus. Kurdami naikiname, tapdami galingi naikiname, o ar yra vieta kur mogus gali ilikti varus. Atsakyk man…

Kategorijos: Uncategorized.

2 komentarai

  1. K?stutis Jokubauskis:

    Smagu surasti dar vien? proting? Jokubausk?.

    • Robertas:

      Man irgi labai smagu, jei mano mintys padar? bent mayt? poveik?. O jei domina mano nagrin?jamos temos – kvie?iu diskutuoti kartu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>