Akys

 

Pla?ios ir mirgan?ios akys

Tave ir mane jos sudrask?

Maais gabal?liais dangaus,

Mus krintan?ius em? priglaus.

 

Didel?s blizgan?ios akys

Dr?gme apsitraukusios sak?:

Suplyusios laim?s n?ra,

Esi tiktai tu, tiktai a…

 

Ramios ir miegan?ios akys

Tav?s ir man?s jos papra?:

Blakstienom migdykit mane,

Kai eisit per em? nak?ia.

——————————————————

Numarinimas

 

A kaip migla, a kaip skara

Apkabinsiu tave altu prakaitu,

Nuraminsiu tave altu prakaitu.

 

Apsuksiu ir apvyniosiu

Tik akys matysis ir nosis,

A k?n? paimsiu ? ird?

Giliai, kad inykt? ir tirpt?.

 

Kaip iltas oras ulieja kr?tin?,

Taip altas prakaitas tave numarina.

 

RJ

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0

Sentencija

Ar mogui reikia mogaus? Tiek pat kiek uniui kaulo. Kai kaulas nu?iulptas ir sausas, tampa nebe?domus net ibad?jusiam unpalaikiui.

RJ

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0

Galia. mogus. Pinigas.

Galia. mogus. Pinigas.

Galia. Magikas odis. Visi norime b?ti galingi, galingesni, galingiausi. Norime valdyti, kovoti, ?veikti. Uverda kraujas m?stant, k? darytum, jei staiga taptum stipresniu negu visi aplinkiniai. Turb?t pasistengtum juos ?veikti, paalintum, eliminuotum, uvaldytum, pajungtum savo naudai. Klystu?

Juk jau vienus pergudravom ir ?rod?m savo. Prie kelet? t?kstantme?i? ?veik?me gyv?nus. Mes jau seniai maudom?s civilizacijos viesoje, o jie taip ir liko purvyne. Idiotai! Dabar ? juos i?rime i aukto kaip ? laukinius m?sgalius. Reguliuojame j? populiacij?, auginame narvuose, groim?s, ?dame j? m?s?, mediojame. O kakada lakst?me kartu kaip lygus su lygiu. Pra?jo tie laikai, umirome. Taip mogus elgiasi su ?veiktu konkurentu. Nat?ralu.

inai, mes galime visk?. Galime susikurti dievus, o jei ie ne?tiko galime juos nuudyti. Jei tr?ksta turto, galime atsispausdinti pinig?. Neturime kur gyventi nusilipdome b?st?. Nesugebame udirbti einame vogti. Esame stipr?s. Labai nor?tum?me, jog mus pa?ius garbint? kaip dievus. Nor?tum?me, jog neiot? ant rank?, ert? prabangiu ?dalu, glostyt? ir kasyt? nugar?. O kas dirbs, kas kurs gerov?? Negrai, juodiai, ?iurkos ir kit? r?i? gyvuliai, tik ne mes. Galingieji nedirba! Galingieji neskursta. Galingieji tik b?na galingi ir demonstruoja savo gali?. Kad visi bijot? ir paklust?.

Kad ir kaip beb?t? baisu, vis d?lto yra kai kas galingiau mogaus. Tai gamta. Kad ir kaip stengiam?s ji lieka ne?veikta, nepaabota. Spardosi padla. Ji netelpa ? m?s? planavimo ablonus su savo kitimu, paslaptimi ir didybe. ?das. Kod?l ji negali nusileisti galingajam mogui? Net dievai gimsta ir mirta d?l m?s?, o ji, matai, negali. Kod?l ji negali b?ti mogika? Mes j? sumoginsim, tikrai sumoginsim! Pamatysi.

Galia ir destruktyvumas. Rim?iau kalbant, mogaus galia visada yra destruktyvi. Kiekvienas galios vienetas yra proporcingas destrukcijos vienetui. Pavyzdiui, norint sukurti didel? versl?, reikia sulugdyti deimt ma?. Norint ?tvirtinti karin? ar ekonomin? dominavim? b?tina nuudyti kelet? t?kstan?i? varget?, kitaip nebijos ir nepaklus. Siekiant uauginti ekonomik? b?tina inaudoti pigias tre?i?sias alis. Norint igrainti kiem? trinkel?mis reikia pasisavinti kelet? kub? neatsinaujinan?io vyro, skaldos ir betono. Kurdami naikiname. Skatindami gali?, skatiname destrukcij?.

—-

Pinigas. Vos tap?s vyraujan?ia gyv?n? r?imi mogus suk?r? nuosavyb?s s?vok?. Mano kirvis, mano b?stas, mano moteris. Ilgainiui visas materialusis pasaulis buvo suskirstytas ? dalis nuosavyb?s vienetus. Norint disponuoti nuosavybe ikilo poreikis mobiliam vert?s vienetui. Taip atsirado pinigas.

Pinigas yra maytis galios simbolis. Ta?iau is simbolis neturi jokio ap?iuopiamo pagrindo, iskyrus pasitik?jim?, entuziazm? ir mogik? pasip?tim?. Tai kas mogika negali b?ti klaidu ir netikra! ?ia kaip meil? moteriai visi neka, bet niekas nemat?. Deja, i tikr?j? pasitik?jimas pinigu yra tik tu?ias e?lis kruvinais kratais.

Pinigo instrumentas leido auginti ekonomikas, nepagr?stai jas p?sti ir dauginti. Pinigo pagrindu buvo sukurta begal? turto, prigimdyta daugyb? vaik?, sukurtas globalumo reikinys. Kam visa tai reikalinga? ?ia svarbiausia mas?, nes tik ji vartoja, perka, daugina, tiki graia ateitimi ir taip savo tik?jimu palaiko pinigo egzistavim?.

Bent kiek ekonomikai iprus?s mogus suvokia, jog kiekvienas naujai sukurtas pinigas yra tiesiog praskolintas popier?lis. Jeigu tiesiogiai versime od? banknotas (angl. bank note) ? lietuvi? kalb? gausime od? banko popieriukas. Taigi banknotas yra tartum auksinis raktelis ? ateit?, ratelis, patvirtinantis ateities sandorio galimyb?.

Litas, doleris ar euras n?ra pagr?stas nei auksu, nei kitu realios vert?s ekvivalentu. I esm?s tai skolos ratelis, suteikiantis igalvot? gali?. Bet mes ia galia naudojam?s, aidiame ir, svarbiausia, tikime. Kod?l? Nes ?eidami ? bendruomen? ?sipareigojome taip elgtis vardan bendro igalvoto g?ro. O jei visuotiniu mastu sudvejotume pinigu, kaipmat i lamto maina sustot?. Ir v?l tekt? imti pl?g?, arkl? ir eiti dirbti real? darb? uuot perrain?jus dirbtinas vertes kompiuterio ekrane. N? vienas to nenori.. Apsaugok Viepatie.

Trumpai tariant, kiekvienas naujai atspausdintas pinigas t?ra nauja skola, turinti neigiam? poveik? mums patiems ir ateinan?ioms kartoms. Juk skolinam?s ? ateit?, nukeldami rizik? ? priek?. I esm?s leisdami naujus pinigus gaminame bomb? ateinan?iai kartai. Juk kakas tur?s padengti m?s? ?sipareigojimus ir ikopti vis? it? m?l?.

Baigiant reikia pasakyti, kad ne?manoma sukurti kako materialaus, kako materialaus nesunaikinus. Kurdami naikiname, tapdami galingi naikiname, o ar yra vieta kur mogus gali ilikti varus. Atsakyk man…

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 2

?sikibk ? mane ,

a pab?siu stiprus,

Pasistengsiu,

nors toks ir nesu.

?sikibk ? mane,

a pab?siu blykus,

?sikibk ? e?l? darsyk.

——————

Nenukrisk,

jei netikras tau b?siu mogus,

Nenugri?k,

jei iaudin? irdis.

?sikibk ? mane,

?sikibk kol esu,

Nes rytoj ir vaizdai bus kiti.

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 2

Gailestingumas

Minia aukia: ilik humanikas, elkis krik?ionikai, nepamesk vertybi?!. Tirados drimban?i? ir pel?siais pasmirdusi? odi? umua. Taip ir gyvena mon?s nuleid? galvas, kupini uuojautos ir jautrumo. Deja, tas moterikas velnumas gr?ta atriu peiliu ? nugar? ir smogia visa j?ga m?s? gyvybei.

Sakau tau b?k budrus, b?k atrus, nusisuk nuo vertybi?! Neparsiduok u ramyb? vien d?l to, jog visi taip daro. Deja, visi nori b?ti geri ir su geraisiais. M?s? kult?ra persmelkta gerumu ir teigiamumu. Juk visi nori ? dang?, kur nekaltos mergel?s nuogos laksto. Bet i tikr?j?.. geru b?ti ne?manoma. Gera kek? tik ta, kuri visiems duoda.

Kaip manai, kas teisingiau duoti elgetai lit? ar spirti jam ? nugar?? Aukoti v?iu sergan?iam berniukui 100 lit? ar pasi?sti j? velniop? Gail?tis vienios mamos su pulku vaik? ar pasi?lyti jai ?sistatyti spiral?? Aukoti Afrikos negriukams ar nusi?sti dar vien? siunt? automat??

Kaip jautiesi paaukoj?s, par?m?s vargstant?? Viltingai? Didis mogus? Nuvitai kaip saul?? Jauti ilum? irdies plote? Nuli?dinsiu. Padarei blog? darb?. O ta iluma prie irdies tik dar kart? paglostytas didis tavo ego.

Lit? gav?s elgeta niekada nebenustos elgetav?s, par?m?s v?iu sergant?j? nupirkai jam tu?ios vilties, suteik?s paalp? bedarbiui at?mei i jo galimyb? ?silieti ? darbo rink?, par?mei daugiavaik? motin? pasisakei u nevaldom? santykiavim?. Tu prat?sei nelaim?, tu itempei nelaiming? epizod? uuot j? nutrauk?s. Ir pinigai ?ia niekuo d?ti. Nesuteik vilties tam, kuris be jos gim?.

Gailestingumas yra monijos rykt?. Mes gailim?s eimas paliekan?i? emigrant?, su savo organais nesusitvarkan?i? daugiavaiki? mam?, beviltik? ligoni?, mirtan?i?j?, besigydan?i? narkoman?, negabi? velt?di?, apsileidusi? tingini?. Visiems jiems tiesiame rank? vietoj spyrio ? upakal?. Ir tai tik d?l savo ego paglostymo???

Suk?r?me iltnam?, kuriame neb?ra v?jo ir al?io. ?ia tik geros tr?os ir saulut?s spinduliai. Darov?s vei nuolat glostomos ir prii?rimos. Su laiku jos nustoja galvoti ir net kalb?ti. Tik laukia maloningos rankos, kada pamaitins ir suildys. O akys vis prao, nes rankos nebekyla pasiimti. Ta?iau jau darosi bloga, nes itos darov?s ikv?pavo deguon? ir m?s? k?rybikumas pradeda dusti. Darosi silpna, nes praan?i?j? daugiau negu galin?i?j? duoti.

Neumikime. mogui nuolat reikia sukr?timo, sm?gio. L?io tako gyvenime, kad atsibust?, kad sudreb?t? ir m?styt?, kad iekot?, stengt?si, mokyt?si. Neatimkime i j? ios galimyb?s. Neuglostykime nat?ralaus mogikumo. Sm?giuokime, kai tik galime vietoj kiauro ypsojimosi ir bereikmio lito.

Taigi atsisakykime gail?jimosi. Negaikime laiko, nedejuokime, neverkime kartu su verkian?iaisiais. Kurkime patys! Imkime gyvenim? ? rankas. Stokim?s ir eikime. altai ir aikiai.

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 1

NZ 350

2012-08-11

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 2

MAXIMA

iandien m?s? kaime atidar? MAXIM?. Tokios vent?s jau seniai nebuvom reg?j?. Kas p?sti, kas vaiuoti plaukia b?riais link kaltinink?s. O pri?jus visi nustemba.. Ale grois neipasakytas: naujai sud?liotos trinkel?s, vieiai cinkuoti vamzdiai, naujai daytos skardos, k? tik prigr?tos reklamos. O vir MAXIMOS pirmasis kaimo istorijoje viesoforas kabo! mogeliai kraipo galvas ir net sutrinka. Viskas taip patrauklu, naujovika, sava. Taip ir dreba l?pose tie skiemenys ma ma mano mama. Ta kuri pasir?pina ir suildo.

Gr?tant namo piet? prasilenkiau su kaimyne. Moterik? vos pernai i?jo ? pensij?. Visa grai, isipus?iusi, plauku?iai dailiai suukuoti, o kvepal? aromatas lyg d?mai paskandina vis? laiptin?. Sako atidaro MAXIM?, reikia eiti pai?r?ti. Smagu, gera irdyje. Ir mogus kitoks. mogikesnis.

Sako bus balion? ir dar kain k? nemokamai dalins! Seniai to nebuvo. Daugiau negu 20 met? mon?s n?ra reg?j?, kad k? duot? u dyk?. Sugr?im visi atgalios, kai dar draugais buvome. Gal tik akimirkai, kol idalins lankstinukus. Susiremsim pe?iais eil?je prie dur? ir v?l pasijusim tokie artimi. Skrajut?s lai taps atvirukais, o nemokami balionai ir silk? vent?s liudininkais.

Diaugiuosi, kai mon?s diaugiasi. Tik gaila, kad a nesugebu pastatyti savosios MAXIMOS. Esu tik kvailas vergvaldys, praantis mogaus dirbti u niekingus 1800 lit?. Susikik tuos niekingus litus ? rud?j? geriau einam pai?r?ti MAXIMOS.

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0

Mini pjes? “N?ra teatro…”

Scena primin? mirtan?io li?to nasrus.Pasigarbiniav? uuolaid? kratai atkartojo l?p? kratelius, o gili scena – bedugn? gerkl?. Seni proektoriai i lub? kyojo kaip dantys, o nutrintos grindys buvo panaios ? idilusi? burnos od?. Galiausiai i tingiaiprasiiojo ir uriaumojo pragarikai g?sdinan?iu griausmu.

Skaityti toliau

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0

Sentencija

Juodas medis iem?Kaip nykiai prab?ga tavo diena, taip nykiai praeis ir visas gyvenimas. RJ 2011-10-22

Tiek kvaila rytojaus viltis, tiek tu?ia baim? d?l vakar dienos yra bevert?s. Vienintelis momentas, kur? tu valdai, yra dabarties akimirka. Diaukis, puosel?k, gyvenk ja be baim?s ir be vilties.

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0

B?gimas

Man patinka lietus. Klausi kod?l? Nes patinka. Jau?iuosi gerai, kai dangus r?stauja ir verkia plaudamas mano dulkes. Plauna vandeniu mus, nuod?minguosius, ir em? nuod?ming?. Lyg v?stu vandeniu per veid?. Bet ventinimas neveikia. Nub?ga kaip nuo ?sies palikdamas balt? tutyb?.

Skaityti toliau

Kategorijos: Uncategorized | Komentarų: 0